[Nospam-PL.NET] [Nospam-PL.NET]


Twój IP:
34.231.21.83

Wtorek, 26 V 2020

wersja do druku [print]

Regulacje prawne mające związek ze spamem


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483.
pełen tekst Konstytucji »

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa wchodzi w życie dnia 10.III.2003 r.
pełen tekst ustawy »

Praktycznie cała ta ustawa dotyczy problemu ochrony osób prywatnych przed komercyjnym spamem. Jest ona realizacją dyrektywy 2000/31/EC oraz częściowo dyrektywy 2002/58/EC Komisji Europejskiej. Warto zwrócić w niej uwagę na następujące punkty (wytłuszczenia w tekście - redakcja Nospam-PL.NET)

Art. 1.

Ustawa określa:


1)   obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, (...)

3)   zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Art. 2.

Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)


2)   informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

3)   system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),

4)   świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3,

6)   usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

7)   usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
(...)

Art. 4.

1.   Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:

1)   nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

2)   może być odwołana w każdym czasie.

2.   Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Art. 5.

1.   Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2-5.

2.   Usługodawca podaje:

1)   adresy elektroniczne,

2)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.

3.   Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia. (...)

5.   Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:

1)   w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres,

2)   samorząd zawodowy, do którego należy,

3)   tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,

4)   numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,

5)   informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Art. 8.

1.   Usługodawca:

1)   określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem",

2)   nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług,
(...)

Art. 9.

1.   Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

2.   Informacja handlowa zawiera:

1)   oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,

2)   wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,

3)   wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.
(...)

Art. 10.

1.   Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. (...)

3.   Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 16.

1.   Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (...), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2.   Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w niniejszym rozdziale w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.

Art. 17.

Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie określonym w niniejszej ustawie.

Art. 18.

1.   Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: (...)

6)   adresy elektroniczne usługobiorcy.

Art. 23.

Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

Art. 24.

1.   Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. (...)

2.   Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25.

Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
pełen tekst ustawy »

Art. 3.

(...)
2.   Ustawę stosuje się również do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych. (...)

4.   Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

Art. 6.

1.   W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2.   Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3.   Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Art. 23.

1.   Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (...)

4.   jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5.   jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 32.

1.   Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: (...)

8.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz.1027)
pełen tekst ustawy »

Art. 16.

1.   Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (...)

5.   reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Art. 17.

Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.


Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122 z 2000 r., poz. 1319; Dz. U. nr 110 z 2001 r., poz. 1189; Dz. U. nr 154 z 2001 r., poz. 1800; Dz. U. nr 129 z 2002 r., poz. 1102)
pełen tekst ustawy »

Art. 23 a.

1.   Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. (...)


Ustawa o ochronie praw konsumentów

Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 31 marca 2000, poz. 271)
pełen tekst ustawy »

Art. 6.

1.   Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, (...) poczty elektronicznej, (...) są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. (...)

3.   Posłużenie się (...) pocztą elektroniczną (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.


Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (tekst ujednolicony na podstawie Dz.U. nr 101 z 1999r, poz. 1178, Dz.U. nr 86 z 2000 r., poz. 958, Dz.U. nr 114 z 2000 r., poz. 1193, Dz.U. nr 49 z 2001 r., poz. 509, Dz.U. nr 67 z 2001 r., poz. 679, Dz.U. nr 102 z 2001 r., poz. 1115, Dz.U. nr 147 z 2001 r., poz. 1643, Dz.U. nr 1 z 2002 r., poz. 2). Ustawa uchylona w dniu 21 sierpnia 2004, wraz z wejściem w życie zastępującej ją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
pełen tekst ustawy »

Art. 12.

1.   Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej za pośrednictwem (...) sieci informatycznych (...), jest zobowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
1) oznaczenia przedsiębiorcy,
2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. (...)

Art. 64.

1.   W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, (...) wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji rządowej lub właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

2.   Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

3.   W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać w drodze decyzji wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.

4.   Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 65.

1.   Kto nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 9-12, podlega karze grzywny.


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807), obowiązuje od 21 sierpnia 2004, z pewnymi wyjatkami.
pełen tekst ustawy »

Art. 21.

1.   Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwemśrodków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Art. 78.

1.   W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, (...) wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej.

2.   Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

3.   W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.
(...)


Przypisy:

Przydatne adresy

                                                                                                                                 

Data ostatniej modyfikacji: 11 IV 2005

wersja do druku [print]

--REKLAMA-- --REKLAMA--

 

-

Przysięga głazu rzecznego

"W żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem nie kupię niczego, co zostało mi zaoferowane w formie niezamawianej przesyłki elektronicznej. Nigdy też nie będę forwardował do dużej liczby odbiorców listów łańcuszkowych, petycji, masowych przesyłek czy ostrzeżeń o wirusach. Niech powstrzymanie się od tego będzie moim wkładem dla przetrwania społeczności internetowej."

The Boulder Pledge

"Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community."

Roger Ebert, 1996

-
 
[Lynx Friendly] [Valid CSS!] [Valid HTML 4.0!] [W3C-WAI WCAG 1.0 Level A] [Vim The Editor]
 
X X

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl
Privacy Policy